เงื่อนไขการให้บริการโฆษณาร้านอาหาร/ของท่าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  1. สถานประกอบการของท่านต้องเป็นร้านอาหาร ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น
  2. ประจวบทาวน์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์การเผยแพร่หรืองดเผยแพร่ข้อมูลสถานประกอบการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ท่านต้องกรอกข้อมูลอย่างน้อยคือ ชื่อร้าน ที่อยู่ของร้าน แต่เพื่อข้อมูลที่สมบูรณ์กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
  4. กรุณาส่งข้อมูลของท่านเพียงครั้งเดียว
  5. ข้อมูลที่ท่านส่งมาจะยังไม่ถูกเผยแพร่จนกว่าเราจะตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของท่านแล้ว
  6. ประจวบทาวน์ดอทคอมไม่มีนโยบายติดต่อไปยังสถานประกอบการของท่านเพื่อเรียกเก็บค่าบริการในส่วนนี้
  7. ประจวบทาวน์ดอทคอมไม่ขอรับผิดชอบในกรณีที่มีผู้อื่นนำชื่อไปแอบอ้างเพื่อเก็บค่าบริการจากท่าน
     
    ไม่ยอมรับเงื่อนไข      ยอมรับเงื่อนไข