ความเป็นมา

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบทาวน์ดอทคอมได้ตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งรวบรวมรายละเอียด ของสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อน สามารถหาข้อมูลรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัด ประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้วันพักผ่อนภายในจังหวัดประจวบฯ ของท่านมีความสุขมากที่สุด

และจุดมุ่งหมายหมายของเราอีกประการหนึ่ง คือให้เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ต่างๆของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย

เราจะพยายามพัฒนาให้ถึงจุดที่ว่า "ถ้าคุณนึกถึงประจวบฯ คุณจะนึกถึงเรา"